Pogledajte ponudu našeg knjigovodstvenog servisa

Specijalizirani smo za vođenje poslovnih knjiga sportskih saveza, klubova, i  ostalih neprofitnih udruga. Pomažemo u donošenju poslovnih odluka isto tako Vas redovito izv­ješ­tavamo o financijskom stanju i upo­zo­ravamo na even­tu­alne nedostatke u poslo­vanju, informiramo o novim poreznim i ostalim propisima te sav­je­tujemo kako da najefikasnije upravljati resursima.

POPIS USLUGA

Neprofitne organizacije:

 • Jed­nos­tavno i dvostavno knjigov­od­stvo za udruge, saveze i klubove
 • Obračun plaća i drugog dohotka, finan­cijske kartice
 • Knjige bla­ga­jni
 • Izrada statističkih izvještaja
 • Izrada godišnjeg obračuna i bilance
 • Sve ostale knjigovodstvene i računovodstvene usluge za udruge
 • Financijsko vođenje sportskih natjecanja ( prisustvo naših djelatnika na natjecanjima- prikupljanje akreditacija, kotizacija i članarina)
 • i ostalo na zahtjev klijenata

Računovodstvene usluge za poduzeća ( d.o.o. i j.d.o.o.):

 • Izrada prijedloga kontnog plana
 • Vođenje financijskog knjigovodstva
 • Knjiga izlaznih i ulaznih računa
 • Vođenje evidencije nematerijalne i materijalne imovine
 • Materijalno knjigovodstvo
 • Robno knjigovodstvo
 • Saldakonti kupaca i dobavljača
 • Obračun PDV-a
 • Obračun plaća i naknada sa svim popratnim izvještajima
 • Obračun ugovora o djelu, autorskih ugovora i sl.
 • Putni nalozi
 • Godišnji obračun (bilanca,račun dobiti i gubitka, novčani tokovi,bilješke)
 • Prijava poreza na dobit
 • Sve ostale knjigovodstvene radnje koje nisu navedene u dogovoru sa klijentom

Obrti i slo­bodna zanimanja:

 • Knjiga prim­i­taka i izdataka
 • Knjiga ulaznih i izlaznih računa
 • Obračun PDV-a
 • Knjiga prometa
 • Popis dugo­tra­jne imovine
 • Evi­den­cija o obvezama i potraživanjima
 • Obraćun plaće
 • Obračun naknade po ugov­orima o dijelu i autorske naknade

Obrtnici koji su obveznici poreza na dobit:

 • Izrada prijedloga kontnog plana
 • Vođenje financijskog knjigovodstva
 • Knjiga izlaznih i ulaznih računa
 • Vođenje evidencije nematerijalne i materijalne imovine
 • Materijalno knjigovodstvo
 • Robno knjigovodstvo
 • Saldakonti kupaca i dobavljača
 • Obračun PDV-a
 • Obračun plaća i naknada sa svim popratnim izvještajima
 • Obračun poduzetničke plaće
 • Obračun ugovora o djelu, autorskih ugovora i sl.
 • Putni nalozi
 • Godišnji obračun (bilanca,račun dobiti i gubitka, novčani tokovi,bilješke)
 • Prijava poreza na dobit
 • Sve ostale knjigovodstvene radnje koje nisu navedene u dogovoru sa klijentom

UKOLIKO IMATE NEKIH PITANJA ILI ŽELITE POSLATI UPIT ZA NAŠE USLUGE

KONTAKTIRAJTE NAS

Unaprijedite i olakšajte svoje poslovanje

Surađujte s nama!

Pozivamo sva zainteresirana poduzeća na poslovnu suradnju.

POŠALJITE ZAHTJEV